www.profilicenie.sk  kozmetické štetce a pomôcky  Da Vinci, Mary Kay 

OBCHODNÉ PODMIENKY
OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky platiace pre nákup v internetovom obchode profilicenie.sk

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho na jednej strane a kupujúceho na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.profilicenie.sk je Katarína Mahríková, Hámre 906, 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 41444345, DIČ: 1073827260, IČ DPH: SK 1073827260, zapísaná na Okresnom úrade v Trenčíne, číslo živnostenského registra 350-20412.

Právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príp. inými zmluvnými vzťahmi uzatvorenými medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky najmä v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu a ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti,

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti,

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy,

Všeobecné obchodné podmienky – kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Kupujúci je povinný vrátiť tovar v originálnom neotvorenom a nepoškodenom balení. V prípade, ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.

Vrátenie tovaru kupujúcim ako dobierka sa nepovažuje za vrátenie poskytnutého plnenia a predávajúci je oprávnený ho neprebrať.

Kupujúci je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru. Náklady na dopravu, poštovné a balné pri vrátení tovaru hradí kupujúci v plnej výške.

Reklamácia

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v zmysle platnej legislatívy SR. Záruka začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

Predávajúci sa zaväzuje uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie.

Platobné podmienky

Kupujúci uhrádza kúpnu cenu pri prebratí tovaru, prostredníctvom služby dobierka, v prípade, že sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak.

Cena

Všetky uvedené ceny tovaru sú vrátane DPH. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

Preprava tovaru

Zásielky budú zasielané prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD.

Prepravný a manipulačný poplatok

Náklady spojené s balením a prepravou tovaru hradí kupujúci. Poplatok je určený jednotne, bez ohľadu na hmotnosť zásielky, vo výške 4,90 EUR s DPH. Pri nákupe nad 100,- EUR s DPH (vrátane) hradí prepravný a manipulačný poplatok predávajúci. V prípade nevyzdvihnutia, neprevzatia, alebo odmietnutia zásielky nezaniká nárok odosielateľa na úhradu prepravného a manipulačného poplatku.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail) sú potrebné pre spracovanie a vybavenie Vašej objednávky. Bez poskytnutia uvedených údajov nebudeme môcť Vašu objednávku vybaviť. Vaše osobné údaje nebudeme používať na marketingové účely.

 

Obchodné podmienky sú platné od 1.7.2018

 

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj 
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 032/640 01 09 
fax č. 032/640 01 08 

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

YzJkZTc